De Sprong is een school voor Praktijkonderwijs aan jongeren van 12 tot 18 jaar. Het schoolconcept van Praktijkschool De Sprong is door het personeel als volgt geformuleerd: “Een zelfstandig bestaan van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap”. Missie en visie die daaruit volgen zijn als volgt:

Missie

wonen – werken – vrije tijd – burgerschap

Het team van Praktijkschool de Sprong heeft als missie elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Dit doen we door te werken vanuit individuele mogelijkheden, interesses en talenten van de leerling.

Docenten en onderwijsondersteunend personeel begeleiden dit proces en spelen in op de veranderende samenleving. Wij creëren een veilige omgeving waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zich uitgedaagd voelen en met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Visie

Praktijkschool de Sprong realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, mogelijkheden en interesses van de leerling en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden in de toekomst. Na onze school gaan leerlingen aan het werk of studeren verder, waarbij de leerlingen nog twee jaar gevolgd worden en terug op school kunnen komen voor certificatentraining of jobcoaching.

Het team van praktijkschool de Sprong zijn de professionals die dit mogelijk maken door met de leerling en hun ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te zijn. Samen wordt bepaald wat nodig is om optimaal te ontwikkelen, dit wordt gedaan tijdens de coaching gesprekken en vastgelegd in het Ontwikkel Perspectief Plan (OPP). Het OPP wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld, zo blijft het leerproces uitdagend, stimulerend, betekenisvol, maximaal en effectief.

We hebben regelmatig overleg met onze directe omgeving, de gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke vertegenwoordigers die allen zitting hebben in het Werk Service Punt Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

Doelgroep

Leerlingen met beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en met grotere praktisch gerichte ontwikkelingsmogelijkheden.

Leerlingen met een dusdanige taalachterstand waardoor ze in het regulieronderwijs niet mee kunnen.

Uitstroombestemming

 • Arbeid: Deze leerlingen stromen uit naar regulier werk in het midden- en kleinbedrijf of naar werk in de sociale werkvoorziening.
 • MBO-Scalda: Deze leerlingen gaan doorleren voor niveau 1.
 • Beschutte werkplek: Een plek met aangepaste werkomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn werkplekken bij een zorgboerderij of de Dethon.
 • Dagbesteding: Een zinvolle besteding van de dag met de begeleiding die hiervoor nodig is.

Deskundigheid

 • Gedragsdeskundige
 • Logopedist
 • Masters Special Educational Needs
 • Leraren met akte Praktijkonderwijs
 • Leraren met akte speciaal onderwijs
 • Leraren met bevoegdheid tot geven van  weerbaarheidstraining (Rots en Water)
 • Schoolarts
 • Leraren met opleiding NT-2