Over een aantal zaken moet de directie instemming of advies aan de medezeggenschapsraad (MR) vragen. Deze staan beschreven in het medezeggenschapsreglement. Het reglement kan door ouders ter inzage worden opgevraagd.


Onderwerpen waarover de MR zich buigt, zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids met het vakantierooster, het zorgplan en de formatie. De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie.