Zorgteam

De zorg van onze leerlingen

De Sprong is zich er van bewust dat we als school een belangrijke plaats innemen in het leven van de jongeren. Buiten de onderwijskundige taken willen we ook een signalerende functie hebben ten aanzien van problemen of probleemgedrag bij onze schoolgaande jeugd. Het totale welbevinden van het kind is voor ons een voortdurend aandachtspunt. 
De leerkrachten en de mentor waakt over het welbevinden van een leerling.
Regelmatig komt een leerling ter sprake tijdens een leerlingbespreking. De ouders kunnen hierover praten op een ouderavond. Soms is eerder contact nodig.

Zorgteam

Als een leerling meer aandacht vraagt vanwege problemen op school of thuis, wordt er in het zorgcommissie overlegt. 
In het ZORGTEAM van De Sprong hebben de directeur, de psychologe en de coördinatoren zitting. Indien hier aanleiding toe is, zal ook de schoolarts deel uit maken van het zorgteam. 
Dit team komt één keer per week bij elkaar en bespreekt leerlingen die door de leerkracht of hun ouders gemeld worden en die binnen de reguliere zorgvoorzieningen toch nog “haperen”. Voor hen wordt dan een extra zorgtraject gestart. 


Externe instanties

De school heeft ook contact met externe instanties voor ondersteuning en advies. Ook kan er in overleg met ouders/verzorgers doorverwezen worden.
Voorbeelden van instanties: MEE, Emergis, Bureau jeugdzorg, GGD, AZZ